/ART WORKS


WIND SITUATION (Stockholm County, Monday June 3rd 2013 at 3 pm)

Wind situation at the Gallery Cigarrvägen 13

2013. Ljudinstallation.
Ett ca 7 minuter långt ljudverk, 4 högtalare, surround 5.1-system, VMA-systemet på karta över Storstockholm, gatuadresser, kompass, tyfontuta.
Ett ljudverk konstruerat av 50 personers individuella ljudupptagningar. Inspelningarna är gjorda med mobiltelefoner utomhus på geografiskt spridda platser inom området Storstockholm, synkront med testsignalen av varnings- och informationssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten.
Ljudbilden i verket har fått sin rumsliga form utifrån deltagarnas geografiska positioner vid inspelningstillfället.

"Wind situation" är en del av "Artoteket" - en plattform för konstutlån på Rinkeby bibliotek av Hans Carlsson. ("Wind situation" lånas som ett objekt/en box med ljudverket på CD samt en liten kartbok med fotografier över Storstockholms VMA-system.) ArtotekeT är en del av Tensta Konsthalls utställningsserie ”Tensta Museum: Rapporter från nya Sverige”, som med hjälp av konstnärer, forskare och arkitekter undersöker och tematiserar kulturarvs- och historieskrivningsfrågor. Utställningen pågår mellan 23e October 2013 och 18 maj 2014, och konstverken inkluderade i ArtotekeT kommer att vara tilgängliga för utlån till allmänheten mellan februari 2013 och maj 2014.

2013. Sound installation.
A sound piece 7 min, 4 speakers, surround 5.1-system, a map of the VMA-system in Stockholm County, street names, compass, a tyfon horn.
The sound piece is constructed of 50 individual sound recordings. The recordings were made on Monday 3rd of June 2013 at 15:00, by using mobile phones outdoors in different locations within the Stockholm County. They were recorded synchronously with the test signal of the warning and information system VMA, important message to the public. The sound image has got its spatial shape based on the participants' geographical positions at the time of recording.

"Wind situation" is included in the artistic project "ArtotekeT" for art lendig at the Library of Rinkeby by Hans Carlsson. ("Wind situation" will be available for lending as an object/box included a CD with the sound piece and a small book containing maps of the VMA-system in Stockholm County) Artoteket is part of Tensta Konsthall Exhibition ”Tensta Museum: Reports from New Sweden”, that with the help of artists, scientists and architects will examine and thematize heritage and history writing questions. The exhibition runs from October 23, 2013 and May 18 2014, and the art works included in ArtotekeT will be available for the public people at the library of Tensta during the period Februari 2013 til May 2014.

Listen to the sound here!


 

 

KOMPOSITION AV BILDMASKIN, COMPOSITION OF IMAGE MACHINE

Komposition_av_bildmaskin

2012. Ljudinstallation.
Ett loopande musikstycke ca 10 min långt, 4 högtalare, 5.1-system, persienner och tyg
Ljudet består av flera lager ljudupptagningar (field recordings) från en mängd scanningar jag utfört på fyra identiska
flatbäddsscanners placerade i en och samma datasal på Konstfack. Eftersom ljudlagren ligger nära varandra i klangfärg
uppstår ingen tydlig stämföring. Varje stämma får ett lika högt eller lågt värde. De lyfter och skymmer varandra beroende
på hur de kombineras.

Persiennrummet är ett artificiellt, avskärmat rum som stänger ute naturligt ljus och synintryck. Kanhända associerar
rummet kontor eller vardag. Här har scannerljuden fått en egen plats, frikopplade från sina objekt.

Ljud från scannermotorer relaterar till teknologi, kommunikation, produktion och vardaglighet. De kan också betraktas
som störande noise-ljud; som alstrade överskott från bildgenererande maskiner.

2012. Sound installation.
A looping music piece 10 min, 4 speakers, 5.1-system, blinds and fabric

The sound consists of several layers of sound recordings from a number of scans I made of four identical flat-bed scanners
located in the same computer room at Konstfack.
There is no clear instrumentation, since the sound layers lie close to
each other in tone quality. Each voice is given an equally high or low value. They lift and obscure each other depending
on how they are combined.

The room made of blinds is an artificial room that blocks natural light and visual stimuli. It may associate office or everyday room. Here the scanner sounds given its own place, detached from his subjects. Sounds from the scanner motors relates to technology, communication, production and frivolity. They can also be regarded as disturbing noise sound, generated by the surplus of image-generating machines.

Documentation from the Konstfack Degree Exhibition 2012.


 

JUMPBOX

[Click images to enlarge.]
Jumpbox by Anna-Lena JaktlundJumpbox by Anna-Lena Jaktlund
2012. Interaktiv ljudinstallation.
Två studsmattor, skumgummi, kontaktmikrofoner, dator, mjukvara, fyra högtalare, en affisch/låtlista

Varje hopp på respektive studsmatta genererar slumpmässigt en kort ljudsekvens av en hitlåt (som spelas
upp genom två separata högtalarsystem), från en samling av hundra poplåtar, släppta mellan åren 1960
och 2010. Varje nytt hopp avbryter den pågående låten med en ny. Ljuden är korta citat; refränger eller
partier ur låtarna med hög igenkänningsfaktor.

JumpBox är inspirerad av 70-talets kvartersfester i New York, DJ kulturen, boomboxen (sv."bergsprängaren")
och Jukeboxen.

2012. Interactive sound installation.
Two trampolines, foam, contact microphones, computer, soft ware, four speakers, a poster/music chart

Each jump on the trampolines randomly generates a short sequence of a hit song (separated into two speaker
systems), from a collection of one hundred popular songs, released between the years of 1960 and 2010.
A new jump interrupts an ongoing song with a new. The sounds are short quotations of hit music; choruses
or parts with high recognition factor.

JumpBox is inspired by the emergence of block parties in the 70's NYC, the DJ culture, the boombox and
the Jukebox.

Jumpbox by Anna-Lena Jaktlund Jumpbox by Anna-Lena Jaktlund Jumpbox by Anna-Lena Jaktlund 
Documentation from the group exhibition "Listen to the show", Pannrummet Konsthall C, Stockholm 2012-02-29
More information here

 

 


EN KVÄLLSTIDNING EN MORGONTIDNING,
ONE EVENING PAPER ONE MORNING PAPER,
(short preview)

2012, HD 16:9, 2:32 min. Ljud/hörlurar.
En neonskylt med två reklamtexter från en gemensam mediakoncern speglar sig ibland i vattnet mellan
slussen och gamla stan i Stockholm. Om man har tur eller inte att få syn på speglingen beror på vad det
är för väder.

2012, HD 16:9, 2:32 min. Sound/headphones.
A neon sign with two advertising copy from a joint media group, is sometimes reflected in the water between
Slussen and the old town of Stockholm. If you are lucky or not to catch sight of the reflection depends on
the weather.

Documentation from the exhibition "Fyra projektioner
och ett U.F.O" at Gallery Konstfack 2012-01

See more videos and pictures here!

Fyra projektioner och ett U.F.O, 2012-02-13 

 

 

 

 

 

 

 


HEJ IFRÅN GRÄSET,
HELLO FROM THE GRASS,
(viewing copy)

 

HD 16:9, 3:36 min. Ljud.
Gräset har stått där och svajat varje sommar på samma orörda plats så länge jag
kan minnas, och förmodligen flera generationer tillbaka i tiden. Sommaren 2011 låter jag kamerans öga
fånga några grässtrån som blåser i vinden på nära håll. De frigörs från sitt landskap och förvandlas till något
outforskat i en fiktiv rymd. Jag förförs av vad jag ser, men kastas plötsligt ut ur isoleringen tillbaka till platsen
där jag står och filmar när någon ropar mitt namn.

HD 16:9, 3:36 min. Sound.
As far as I can remember the grass has been swinging there every summer at the very same untouched place, and
it might go as far as some generations in time. The summer of 2011 I let my video camera
capture a close up of some grass
straws that has been blown by the wind. I release them from the frame of the landscape and transform them into something
unexplored before. I get seduced by what I see, but suddely the charm vannishes when somebody shouts my name.

 

 


TRUMHINNAN, THE EARDRUM, (short preview)

2011. DV Pal 16:9, 6:35 min. Ljud.
Slagverksljud: © Erik Carlsson. Mattpiskare: Linda Madsen. Ljudkomposition: Anna-Lena Jaktlund.

Precis som föremål klingar när man slår på dem, vibrererar trumhinnan när den träffas av ljudvågor. Som en matta
någon satt i rörelse. I det musikaliska lyssnandet blir tiden konkret verklighet och ljudvågorna en direkt förbindelse
mellan våra yttre och inre rum.

Slagverksljudet i videon är lånat råmaterial från slagverkaren Erik Carlsson. Tillsammans spelade vi in hans
totala uppsättning ljud genom att han slog en gång på varje enskild ljudkälla. Resultatet blev en stor ljudpalett,
som jag kunde använda hur jag ville.

2011. DV Pal 16:9, 6:35 min. Sound.
Percussion sound material: © Erik Carlsson. Carpet beater: Linda Madsen. Sound composition: Anna-Lena Jaktlund.

Just as objects sound when you beat on them, the eardrum vibrates when struck by sound waves. Almost as a mat
that someone has set in motion. In the musical listening is time a concrete reality and the sound waves become
a direct connection between our inner and outer room.

The percussion sound of the video is borrowed materials from percussionist Erik Carlsson. Along with him, I recorded
his complete set of sounds. He hit once on each individual source. The result was a large sound palette that
I could use how I wanted.

 

 


INSIDE THE CIRCUIT, (viewing copy)

 

2010, DV Pal 16:9, 5:49 min. Utan ljud.
En kameraåkning nära Telefonplan i Stockholm.

En rondell är uppbyggd på principen att deltagarna i den byter färdriktning utan att mötas och att körriktningen
är den samma för alla. I länder med högertrafik, som i Sverige, är körriktningen moturs.

Jag loopade i rondellen tio varv.

2010, DV Pal 16:9, 5:49 min. No sound.
A tracking shot near Telefonplan in Stockholm.

The purpose of a traffic circle is to enable vehicular traffic to change direction without meeting, in a driving direction
that is same to all. In countries with right-hand traffic, as in Sweden, the driving direction goes counterclockwise.

I stayed in the traffic circle for ten laps.

See installation/documentation here!

 


MÅNEN, THE MOON (viewing copy)

The Moon (short version) from Anna-Lena Jaktlund on Vimeo.

2008, DV Pal 16:9, 3:16 min. Ljud.
Fullmånen kan bara ses på natten då solen gått ner. Vid fullmåne befinner sig solen, jorden och månen
i princip på samma linje.

2008, DV Pal 16:9, 3:16 min. Sound.
The full moon can only be seen during the night when the sun has set. When there is a full moon, the sun, earth
and moon are aligned exactly, with the earth in the middle.

The Moon by Anna-Lena Jaktlund 2009The Moon by Anna-Lena Jaktlund 2009

 

 

 

 


DRONE (short preview)

 

2008, DV Pal 4:3, 4:20 min. Utan ljud.
Glaskulor roterar med varierande hastighet och riktning samtidigt som bakgrunderna skiftar i färg.

2008, DV Pal 4:3, 4:20 min. No sound.
Crystal balls rotates with varying speed and direction while the backgrounds vary in color.


 

 

 

 

 


ANSLAG, TOUCH (short preview)

2008, DV Pal 16:9, 2:41 min. Ljud.
Ljuden är inspelningar och bearbetningar av trumpet, puka och handklapp.

Om du är det minsta vidskeplig och råkar gå på en A-brunn, gör du bäst i att dunka dig själv tre gånger
i ryggen.

2008, DV Pal 16:9, 2:41 min. Sound.
The sounds are recordings and processings of trumpet, kettledrum and hand clap.
In Sweden there is a superstition that says that you mustn´t walk on a cesspool marked with an A.
If you do, you must clap your back three times, to free yourself from misfortune.

 

 


SPEGELKANON, MIRROR CANON (short preview)

2007, DV Pal 4:3, 1:53 min. Utan ljud.
En vattenstråle rinner tvärsigenom bildrutan. Bakom strålen växlar pappersark färg och sida.
Vattenstrålen ändrar också färg.

2007, DV Pal 4:3, 1:53 min. No sound.
A jet of water runs across the centre of the screen. Behind the jet different coloured sheets exchange.
The jet reflects the coloured sheets.

 

 

 

 

 


PAUS, PAUSE (short preview)

2008, DV Pal 4:3, 3:45 min. Ljud.
Någon rockar med en rockring och nynnar drömskt på en melodislinga. Ibland växlar rockringen färg mellan gul och lila,
annars är det inte så mycket mer som händer.

2008, DV Pal 4:3, 3:45 min. Sound.
Someone is hula hooping and dreamlike humming on a loop of melody. Sometimes the hula hoop
changes colour between yellow and purple, but otherwise nothing much happens.

 

 

 

 

 


INSIDE THE QUIET ZONE (short preview)

2008, DV Pal 4:3, 3:39 min. No sound.

 

 

 

 

 


AKUSTISK FEEDBACK, ACOUSTIC FEEDBACK

[Click image to enlarge.]

2007; Format: en låda 40 x 40 cm.
Ett rum som lyssnar av sig själv; ett möblerat rum i en låda, med pixlade mönster, speglar, sladdar,
avlyssningsinstrument och en instrumenthörna.

2007; Format: a box 40 x 40 cm.
A room that is bugging and listening to itself; a furnished room in a box, with pixelated patterns, mirrors, wires,
eavesdropping tools and and a corner with technical equipment.

 

 

 

 

 


VÄNDPLANEN, THE TURNING AREA

[Click images to enlarge.]


2007-2008, analogt fotografi
Det här är vändplanen utanför mitt fönster i Bandhagen, där jag bodde förut. Det har blivit en spionage-
studie av förflyttningar, inom den cirkulära platsen.

2007-2008, analog photography
This is the turning area outside my window in Bandhagen, where I lived before. It has become an espionage trial of
movements, within the circular spot.

<< Back